Polityka prywatności


Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa w Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym „Med-Reh”ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.


 1. Administratorem danych osobowych preztwarzanych w naszej placówce jest Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”, ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia.
 2. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” jako podmiot leczniczy jest zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia Państwa tożsamości pacjenta z wykorzystaniem danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ).
 3. Dane podane przez Państwa są przetwarzane przez Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” w celu: świadczenia usług medycznych oraz zarządzania usługami medycznymi. Dane, które przetwarzamy na potrzeby udzielania świadczeń medycznych to:imię i nazwisko, Pesel,oznaczenie płci, adres, dane kontaktowe (nr.tel ,email) oraz dane wrażliwe zawarte w dokumentacji medycznej . (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ. )
 4. Dane podane przez Państwa są przetwarzane przez Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” w celu potwierdzenia rezerwacji bądź odwołania terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienia o konsultacji, poinformowania o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.)
 5. Dane podane przez Państwa są przetwarzane przez Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” w celu odbierania i archiwizowania Państwa oświadczeń, w których upoważniają Państwo inne osoby do dostępu do swojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie swojego zdrowia (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ )
 6. Dane podane przez Państwa są przetwarzane przez Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” w celu marketingowym, jeżeli wyrazili Państwo nam zgodę na ich przetwarzanie. Państwa dane przetwarzamy od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 7. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” jako administrator danych będący przedsiębiorcą ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw).
 8. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” jako przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, spoczywają na nas również obowiązki podatkowe - wystawiamy faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 9. Dane podane przez Państwa są przetwarzane przez Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” w celu dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności.
 10. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą za wyjątkiem obowiązku ujawnienia wynikającego z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura) oraz placówkom współpracującym, w których mają Państwo wykupione ubezpieczenie zdrowotne.
 11. Państwa dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ).
 12. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” jako administrator danych zapewnia Państwu dostęp do Państwa danych osobowych.. Przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, mają także Państwo możliwości poprawiania danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt osobisty w naszej Placówce.
 13. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” proszę się kontaktować osbiście w placówce lub za pomocą email: biuro@med-reh.com.pl


Dane przetwarzamy zgodnie z:

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej jej oznaczania z dnia 9 listopada 2015 r. na czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Nasi partnerzy: